Loading the content... Loading depends on your connection speed!

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP,- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Prijzen

Alle op de website vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief Nederlandse omzetbelasting (BTW), en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie.

Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

Aanbiedingen zijn slechts geldig voor de duur als vermeld bij het desbetreffende artikel.

De vermelde prijzen zijn indicatieprijzen. Exacte prijzen zijn pas terug te zien zodra klant een artikel plaatst in het winkelwagentje.

Klein beginnen & GROOOT kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van invoer-,zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Betaling  

Bij bestellingen via de internetsite kan betaling plaatsvinden door middel van Ideal of minitics. Klein beginnen & GROOOT levert het artikel nadat de betaling is ontvangen. De levertijd vangt aan op het moment dat klein beginnen & GROOOT de betaling heeft ontvangen.

 

Verzendkosten

Klein beginnen & GROOOT brengt een vaste bijdrage in de verzendkosten in rekening. Voor Nederland is dit 4,95 en voor de rest van Europa rekenen we 7,95. Buiten Europa rekenen we 14,95 verzendkosten.

Bij bestellingen boven 75 euro rekenen we geen verzendkosten.

Bij sommige artikelen gelden afwijkende verzendkosten; deze worden op de website bij het betreffende artikel vermeld.

 

Levertijd  

Klein beginnen & GROOOT streeft ernaar om binnen 3 werkdagen na binnenkomst van betaling de bestelde artikelen te leveren. Uitzonderingen hierop worden bij het betreffende artikel aangegeven.

Deze aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Klein beginnen & GROOOT is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per email of telefonisch worden gemeld. Koper is gerechtigd, de aankoop van het niet binnen 30 dagen te leveren artikel, per direct te ontbinden.

Klein beginnen & GROOOT zorgt voor bezorging per TNT post. Hierdoor is een gedeelte van de bestellingen, namelijk de pakketpost,  traceerbaar.

Klein & GROOOT is niet verantwoordelijk voor door TNT post zoek geraakte bestellingen.

Klein & GROOOT is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door Klein & GROOOT gedragen
Retourneren

Wanneer de bestelling niet aan de wensen voldoet of bij aankomst beschadigd is kan de klant de bestelling bij klein beginnen & GROOOT aanmelden als retour binnen drie werkdagen na levering van de bestelling in kwestie. We sturen de klant vervolgens een retournummer.

De goederen moeten binnen 8 werkdagen na levering worden teruggestuurd.  Buiten deze termijn kunnen wij geen retour meer aanvaarden.

Klein beginnen & GROOOT zorgt voor terugbetaling van de retour gezonden artikelen. Dit gebeurt binnen 14 dagen na ontvangst van deze retourzending.

 

Het recht van retour zenden is niet van toepassing wanneer:

Goederen niet binnen 3 werkdagen na levering zijn aangemeld;

Goederen na meer dan 8 werkdagen retour gestuurd worden;

Goederen beschadigd zijn door de klant.;

De klant zelf een artikel heeft geprobeerd te herstellen;

Vermissing van aanhechtingen aan de goederen;

De goederen zich niet meer in dezelfde, verkoopbare, staat bevinden als tijdens aflevering.

In bovenstaande gevallen behoudt klein beginnen & GROOOT zich het recht voor de retourzending te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen.

 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden. Klein beginnen & GROOOT gaat er vanuit dat de klant de zending op dezelfde wijze retourneert. Franco retourzendingen of retourzendingen zonder aanmelding worden NOOIT in ontvangst genomen. Onterechte retourzendingen worden niet gecrediteerd en niet teruggezonden, maar kunnen desgewenst door de klant in de winkel worden afgehaald.

Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder verantwoordelijkheid van de klant.

 

Garantie

Klein beginnen & GROOOT staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Mocht dit niet het geval zijn dan kan de klant binnen 2 maanden het artikel retourneren. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie

 

Voorraad

De voorraad van de webshop wordt op dagbasis bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat het door klant bestelde artikel niet meer voorradig is, wordt klant door Klein beginnen & GROOOT z.s.m. per mail hiervan op de hoogte gebracht. Klant heeft het recht om de bestelling van het ontbrekende artikel kosteloos te annuleren. Klein beginnen & GROOOT zal uiterlijk  binnen 14 dagen het bedrag op rekening van de klant terugstorten

 

Overmacht

In geval van overmacht is Klein beginnen & GROOOT niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Schadevergoeding

Klein beginnen & GROOOT kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

 

Privacy

De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van klein beginnen & GROOOT. Klein beginnen & GROOOT verstrekt deze gegevens niet aan derden zonder toestemming van de klant maar zal deze uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming van Klein beginnen & GROOOT worden gebruikt voor andere websites en /of voor andere doeleinden worden gebruikt.

 

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen klein beginnen  & GROOOT en de klant is Nederlands recht van toepassing waarin de wet kopen op afstand is opgenomen.

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut of, indien klein beginnen & GROOOT daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van klein beginnen & GROOOT of de Klant. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

 

Toepassing

Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webshop van klein beginnen & GROOOT . Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten. ls er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven wordt aan de verkoper (hierna te noemen klein beginnen & GROOOT) om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). Door het gebruik van de internetsite van klein beginnen & GROOOT en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite.
Alle aanbiedingen van klein beginnen & GROOOT zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Klein beginnen & GROOOT heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien artikel onverhoopt niet voorradig is.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de internetsite van Klein & GROOOT is verstuurd c.q. gedaan.
De klant en klein beginnen & GROOOT komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van klein beginnen & GROOOT gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Aldus herzien te Rotterdam in april 2014.